Regulamin

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Właścicielem sklepu internetowego www.jessibutik.pl jest firma
  Jessi Butik Ewelina Staniucha
  98-220 Zduńska Wola
  Izabelów 63B
  NIP: 829-168-50-00, REGON: 382748969

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 1. Pod numerem telefonu: 791 232 236 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@jessibutik.pl
 3. KONTO
 4. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem
  danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje
  przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne
  i nieobowiązkowe.
 5. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy bez
  rejestracji.
 6. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania
  powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie
  newsletterów.
 7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
  bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 8. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 9. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie
  konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
  W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza
  zamówienia.
 10. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez
  Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 11. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący
  podatek VAT.
 12. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu
  zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany
  w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 13. Sklep www.jessibutik.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 14. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu
  zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
  na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza
  podczas składania zamówienia.
 15. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia
  umowy.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  
 17. WARUNKI PŁATNOŚCI
 18. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 19. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą ING Bank Śląski
  numer rachunku: 59 1050 1461 1000 0097 1166 1950
 20. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może
  to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może
  być niemożliwa do zidentyfikowania.
 21. TERMIN PŁATNOŚCI
 22. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do
  dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy
  Klienta.
 23. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
  6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 24. Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-7 dni licząc dni robocze.
 25. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając
  Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
  Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach
  otwarcia. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające
  pełną zdolność do czynności prawnych.
 26. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym w/w dni robocze nalicza się
  po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 27. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności:
   Szybka płatność TPay- 1-7 dni robocze,
   Płatność przy odbiorze – 1-7 dni robocze,
   Płatność przelewem tradycyjnym – 1-7 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.
 28. DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 29. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
  granicami kraju wg cennika.
 30. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa
  i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.
 31. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i
  wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 32. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich
  starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 33. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku
  zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody
  w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez
  wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi
  wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 34. REKLAMACJE ZWROTY WYMIANY
 35. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie
  z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 36. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego
  formularza pocztą elektroniczną na adres biuro@jessibutik.pl  lub odesłać na adres
  Jessi Butik Ewelina Staniucha 98-220 Zduńska Wola, Izabelów 63b . Zalecamy
  wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek
  odesłanych do nas za pobraniem. Formularze reklamacji i zwrotu są dostępne pod: adresem
 37. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio
  zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Jessi Butik Ewelina Staniucha
  98-220 Zduńska Wola, Izabelów 63b
 38. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 39. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
 40. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym
  terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 41. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo
  wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie
  Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 42. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku
  paczek pobraniowych zwrot zostanie zrealizowany na podany numer konta w formularzu zwrotu.
 43. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności
  Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są
  określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 44. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 45. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
  dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
  dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres
  biuro@jessibutik.pl lub pocztą polską na adres Jessi Butik Ewelina Staniucha 98-220
  Zduńska Wola, Izabelów 63b.
 46. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta
  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy
  zwykły sposób dostawy). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze
  produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 47. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.
 48. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty
  zwrotu produktu.
 49. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 50. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
  Klientów nie będących konsumentami.
 51. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem
  niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
  przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 52. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
  ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
  w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności
  oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Zmiany w Regulaminie.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia
  2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
  produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.)
  oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla
  Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
  konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
  wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane
  przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie
  z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296
  ze. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są
  wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości
  finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane
  osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich
  aktualizacji i poprawiania.

 
OBJAŚNIENIE:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane

podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA– Jessi Butik Ewelina Staniucha 98-220 Zduńska Wola, Izabelów 63b NIP:
, Regon
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.